Poza podstawową działalnością oferujemy:

 • opracowywanie wszelkich instrukcji spełniających wymogi ustawy o rachunkowości, a w szczególności:
  • instrukcji obiegu dokumentów,
  • zakładowego planu kont,
 • opracowywanie wszelkich regulaminów a w szczególności
  • regulaminy pracy,
  • regulaminy wynagrodzeń,
  • regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • sporządzanie wniosków kredytowych,
 • sporządzanie szczegółowych zestawień na podstawie wcześniej zaksięgowanych dokumentów,
 • rejestracja nowo powstałych podmiotów gospodarczych w Urzędzie Statystycznym, Urzędzie Skarbowym, ZUS,
 • występowanie w imieniu firmy o wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu wobec ZUS, Urzędu Skarbowego,
 • maszynopisanie i inne prace biurowe,
 • roczne rozliczenia osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej,