W ramach umowy proponujemy:

 • pomoc w rejestracji działalności – Urząd Gminy, Urząd Statystyczny, Urząd Skarbowy oraz ZUS,
 • kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym,
 • bieżące przekazywanie informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach w otrzymanej dokumentacji,
 • księgowanie zdarzeń gospodarczych w księdze przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie rejestru VAT zakupu i sprzedaży,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych PIT 5, PIT 5L,
 • roczne zeznania podatkowe,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej,
 • sporządzanie deklaracji PIT 4, PIT 11, PIT 8B, ZUS,
 • przygotowywanie przelewów bankowych do Urzędu Skarbowego i ZUS,
 • bieżąca informacja o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie rozliczeń podatkowych Klienta,
 • reprezentowanie Klienta w uzgodnionym zakresie przed Urzędem Skarbowym i ZUS
 • odbieranie dokumentów księgowych z siedziby Klienta za pokwitowaniem w terminach dogodnych dla Klienta,
 • sporządzanie okresowych zestawień danych finansowych wg uzgodnionych wzorów z Klientem,
 • informacje wymagane przez Klienta jak i dokumenty sporządzane przez Biuro dostarczane są w najdogodniejszej dla Klienta formie – osobiście, faxem lub elektronicznie.