W ramach umowy proponujemy:

 • utworzenie planu kont dostosowanego do prowadzonej przez Klienta działalności,
 • otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności,
 • kontrola dokumentów księgowych pod względem formalno – rachunkowym,
 • bieżące przekazywanie informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach w otrzymanej dokumentacji,
 • bieżące ewidencjonowanie operacji księgowych zgodnie z zasadami rachunkowości co daje naszym Klientom bieżącą informację o wynikach prowadzonej działalności,
 • prowadzenie rejestru VAT zakupu i sprzedaży,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych CIT 2, CIT 8, VAT 7, VAT UE, INTRASTAT oraz sprawozdań do Urzędu Statystycznego,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • bieżące kontrolowanie sald rozrachunków z kontrahentami i informowanie Klienta o ich stanie bieżącym,
 • bieżąca informacja o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie rozliczeń podatkowych Klienta,
 • przygotowanie dokumentacji związanej z windykacją należności ( wezwania do zapłaty, noty odsetkowe itp.),
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego ( bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, informacja dodatkowa itp. ) w zależności od wymagań dotyczących sprawozdania jakim sprostać musi Klient,
 • prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej,
 • sporządzanie deklaracji PIT 4, PIT 11, PIT 8B, ZUS,
 • prowadzenie rozliczeń Klienta z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • reprezentowanie Klienta w uzgodnionym zakresie przed Urzędem Skarbowym i ZUS,
 • przygotowywanie przelewów bankowych do Urzędu Skarbowego i ZUS,
 • odbieranie dokumentów księgowych z siedziby Klienta za pokwitowaniem w terminach dogodnych dla Klienta,
 • sporządzanie okresowych zestawień danych finansowych wg uzgodnionych wzorów z Klientem
 • informacje wymagane przez Klienta jak i dokumenty sporządzane przez Biuro dostarczane są w najdogodniejszej dla Klienta formie – osobiście, faxem lub elektronicznie.