Ceny naszych usług ustalane są indywidualnie z Klientem i uzależnione są od:

  • formy prawnej prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej,
  • rodzaju ewidencji księgowej ( księgi handlowe, księga przychodów i rozchodów, ryczałt),
  • miesięcznej ilości dokumentów podlegających zaewidencjonowaniu,
  • ilości zatrudnionych osób na podstawie umowy o pracę oraz na podstawie umowy zlecenie, umowy o dzieło,
  • rodzaju działalności ( handlowa, usługowa, produkcyjna)

Wynagrodzenie za nasze usługi może być ustalane w formie stałego miesięcznego ryczałtu, w cenie którego zawarta jest pełna obsługa księgowa oraz kadrowo-płacowa wraz z wszelkimi zestawieniami lub informacjami według wcześniej uzgodnionych wzorów.

Na specjalne Państwa życzenie wynagrodzenie nasze może być wyliczane według ilości zaksięgowanych dokumentów i ilości zatrudnionych osób w danym miesiącu.