Kontakt

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Biuro Rachunkowe Witold Osiński

01-466 Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 106D m 20

NIP 522-156-34-48 Regon 015275900

tel./fax.: 022 409-49-71,

tel./fax.: 022 409-49-72,

tel. kom. 0-602-259-452,

mail: biuro@biuro-osinscy.pl

 

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Biuro Rachunkowe Witold Osiński, 01-466 Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 106D m 20, NIP 522-156-34-48 Regon 015275900.

Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej. Korzystając z naszych usług wyrażasz zgodę na naszą politykę prywatności.

I. Obowiązek informacyjny

1. Administrator danych osobowych

My, Biuro Rachunkowe Witold Osiński, 01-466 Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 106D m 20, NIP 522-156-34-48 Regon 015275900 jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.

2. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw poprzez mail: renata.osinska@biuro-osinscy.pl, telefon 602-259-452 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

3. Podstawa Prawna

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. („RODO”).

4. Cele i podstawy przetwarzania

Zgodnie z ustalonymi przez nas czynnościami przetwarzania, przetwarzamy Twoje dane:

− w celu przedstawienia naszej oferty na podstawie Twojej zgody lub Twojego zapytania ofertowego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

− w celu zawarcia umowy na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

− w celu wykonania umowy, w tym obsługi reklamacji i obsługi posprzedażowej na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

− w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (wynikającego np. z przepisów prawa pracy czy ustaw podatkowych) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

− w celu odpowiedzi na Twoje pytanie zadane w formularzu, co stanowi realizację naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami stron (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

− w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art.6 ust. 1 lit. f RODO);

− w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Kategoria Twoich danych, które przetwarzamy

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych. Podanie tych danych jest konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy:

a) podstawowe dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego,

b) elektroniczne dane identyfikacyjne: adres email,

c) dane dotyczące zamieszkania i/lub siedziby,

d) dane identyfikacyjne Twojej firmy, w tym NIP w przypadku wystawiania faktury na firmę,

e) dane przekazane w związku z wykonywaniem zawartych umów.

6. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe udostępniamy poniższym kategoriom podmiotów. Są to wyłącznie nasi podwykonawcy, czyli podmioty, z którymi współpracujemy i którzy przetwarzają Twoje dane wyłącznie w uzgodnionym z nami zakresie: firma księgowa

7. Przekazanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

8. Okres przechowywania danych

1. Twoje dane pozyskiwane w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałeś w sprawie jej zawarcia.

2. Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy oraz do końca okresu wynikającego z przepisów prawa określającego okres przechowywania danych osobowych, np. w celach księgowych.

9. Twoje prawa:

Przysługuje Ci:

a) Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.

b) Prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych.

c) Prawo do usunięcia danych.

Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.

d) Ograniczenia przetwarzania danych

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

e) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinieneś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba, że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń.

f) Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „. Csv” dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

g) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złoży w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

h) Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

10. Informacja o wymogu/ dobrowolności podania danych

1. Podanie przez Ciebie danych jest:

− warunkiem zawarcia umowy,

− wymogiem umownym wynikającym z przepisów prawa,

− dobrowolne.

2. Jeżeli nie podasz danych:

− możesz odmówić zawarcia umowy,

− możemy dochodzić odszkodowania lub odmówić naszego świadczenia.

II. Serwis internetowy

A. Informacje ogólne

1. Operatorem serwisu http://www.biuro-osinscy.pl/ („Serwis”) i administratorem danych jest:

Biuro Rachunkowe Witold Osiński

01-493 Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 106D m 20

NIP: 522-156-34-48

Regon: 015275900

2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;

b) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików Cookies (tzw. "ciasteczka").

B. Informacje w formularzu

1. Serwis zbiera informacje dobrowolnie przez Ciebie podane.

2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za Twoją zgodą.

4. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

5. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

C. Polityka Cookies

W celu prawidłowego działania Serwisu, korzystamy z technologii plików Cookies. Przez pliki Cookies należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych, w szczególności są to pakiety informacji zapisywane na Twoim urządzeniu za pośrednictwem Serwisu, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których korzystasz

z Serwisu – są to zazwyczaj: adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.

Serwis wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki oraz trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na Twoim urządzeniu, aż do ich skasowania.

Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie Twojej prywatności. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.

Cookies Serwisu są bezpieczne dla Twoich urządzeń, w szczególności nie umożliwiają one przedostanie się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.

Pliki generowanie bezpośrednio przez Serwis nie mogą być odczytywane przez inne serwisy.

Użytkownik może wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Serwisu.

Serwis wykorzystuje Cookies do:

a) świadczenia usług, możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu;

b) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;

c) do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika pozwalających optymalizowanie użyteczności Serwisu, za pośrednictwem narzędzi analitycznych jak Google Analytics;

d) wykorzystania funkcji interaktywnych za pomocą serwisów społecznościowych, w tym: google.com/pl.

Możesz samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi. Możesz samodzielnie też usunąć zapisane na swoim urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.

W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:

• zaakceptowania obsługi Cookies, co pozwala na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;

• zarządzania plikami Cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Ciebie witryn;

• określania ustawień dla różnych typów plików Cookie, np. akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.;

• blokowania lub usuwania Cookies.

Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

 

 


 

Drukuj